Yeryüzünde kıt olan iktisadi kaynakları optimum değerlendirme çabalarının bir ürünü olan standardizasyon, insanlık için bir lüks değil, bilakis "olmazsa olmaz" mutlak bir gerekliliktir.

İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme süreci çalışmalarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan standard ve standardizasyon olgusu insanlık tarihi kadar eskidir.

Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yapılan tariflere göre;

STANDARD: İmalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir.

STANDARDİZASYON: Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade edilmemektedir.
EN EKONOMİK ÜRETİM, STANDARDLARA UYGUN ÜRETİM, EN EKONOMİK TÜKETİM STANDARDLARA UYGUN TÜKETİMDİR.

 O halde standardlara uygun üretmek ve tüketmek herkes için millî ve insanî bir görev telakki edilmelidir. Ancak bu suretle kaynakların optimum değerlendirilmesi mümkün olabilecek ve böylelikle toplumun refah düzeyinde önemli bir artış sağlanabilecektir.

 Enformasyon ve üretim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde STANDARDLAR uluslararası ticaretin ORTAK DİLİ haline gelmiştir.

 Artık, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu standardlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet üretiminden geçmektedir.

STANDARDLARIN ÜRETİCİLERE SAĞLADIKLARI


• Üretimin belirli plân ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur.

• Uygun kalite ve seri imalâta imkân sağlar.

• Kayıp ve artıkları asgariye indirir.

• Verimliliği ve hasılayı artırır.

• Depolamayı ve taşımayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.

• Maliyeti düşürür.

STANDARDLARIN TÜKETİCİLERE SAĞLADIKLARI


• Can ve mal güvenliğini sağlar.

• Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.

• Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler.

• Ucuzluğa yol açar.

• Ruh sağlığını korur. Stresi önler.

• Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.

STANDARDLARIN EKONOMİYE YARARLARI

• Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek, zaman ve hammadde israfını ortadan kaldırır.

• Sanayii belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur.

• Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur.

• Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.

• İhracatta ve ithalatta üstünlük sağlar.

• Yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur.

• Rekabeti geliştirir.

• Kötü malı piyasadan siler.